Awards

ICMR-2021-Awards

Best Paper Award

A Smart Adversarial Attack on Deep Hashing Based Image Retrieval
Junda Lu, Mingyang Chen, Yifang Sun, Wei Wang, Yi Wang and Xiaochun Yang
University of New South Wales, Northeastern University, Dongguan University of Technology

ICMR-2021-Awards

Best Student Paper Award

Leveraging Two Types of Global Graph for Sequential Fashion Recommendation
Yujuan Ding, Yunshan Ma, Wai Keung Wong and Tat-Seng Chua
Shenzhen University, The Hong Kong Polytechnic University, National University of Singapore

ICMR-2021-Awards

Best Poster Paper Award

Cross-Modal Self-Attention with Multi-Task Pre-Training for Medical Visual Question Answering
Haifan Gong, Guanqi Chen, Sishuo Liu, Yizhou Yu and Guanbin Li
Sun Yat-sen University, The University of Hong Kong